Get Adobe Flash player

แผนป้องกันอุบัติเหตุ

          การ วางแผนรับเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทันทีทันใดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการใกล้เคียง และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินมีความสำคัญต่อสถาน ประกอบการ 4 ประการดังนี้

1. สามารถช่วยผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย รักษาชีวิตผู้ปฏิบัติตามแผน และผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน

2. จำกัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

3. สามารถค้นหาสาเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ช่วยปกป้องชื่อเสียงของสถานประกอบการ

   

                                                                                                         มีการฝึกการวางแผนที่ดี

 

การจัดเตรียมเอกสารแผนฉุกเฉิน มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลที่จำเป็น>>ผู้จัดการโรงงาน

>>ผู้ประสานงานกรณีฉุกเฉิน

>>เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

>>หน่วยงานควบคุมเหตุฉุกเฉิน

>>ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

>>ผู้ประสานงานภาวะฉุกเฉิน

>>ผู้ในการปฐมพยาบาล

 

หน่วยงานสนับสนุนภายนอกองค์กร หมุน 191 เรียกตำรวจ หรือแจ้งความหมุน191กรณีไฟไหม้

สถานีดับเพลิงท้องที่ สถานีดับเพลิงภายในท้องที่ใกล้เคียงเช่น เทศบาลเป็นต้น

สถานีตำรวจท้องที่ สถานีตำรวจใกล้เคียง

การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาล โรงพยาบาลใกล้เคียง โรงพยาบาลศูนย์

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน

สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย และวิธีการจัดเก็บ และปริมาณที่จัดเก็บกระบวนการผลิตเอกสารแนบรายการสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ส่วนที่ 3 เกณฑ์การพิจารณา เหตุการณ์ฉุกเฉิน

ชนิดอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารตั้งต้น เชื้อเพลิง หรือสารหล่อเย็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น

อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ หรือมาตรการการควบคุมอันตรายนั้น

ความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร ในการที่จะควบคุมอันตรายนั้น

หน่วยงานภายนอกองค์กรมีความสามารถในการควบคุมอันตรายนั้นหรือไม่ในระดับใด

ควรคำนึงถึงอันตรายประเภทอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บอันตรายจากภัยธรรมชาติ

แยกประเภทของ เหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้เป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้


การรั่วไหลของก๊าซ
ไฟไหม้ และการระเบิด

การหก ไหล ของวัตถุอันตราย หรือของเสียที่เป็นของเหลว

อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ

ภัยธรรมชาติ

การก่อการจลาจล หรือการขู่ลอบวางระเบิด

 


 

 

ส่วนที่ 4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

 

ส่วนที่ 5 การสื่อสาร

ข้อมูลจริงของลักษณะ หรือธรรมชาติของปัญหาที่เกิดขึ้น

ชื่อผู้แจ้ง และเบอร์โทรศัพท์

ชื่อโรงงาน และเลขที่หรือสถานที่ที่เกิดเหตุ

เวลา และสภาพอากาศขณะที่เกิดเหตุการณ์

ชื่อ และปริมาณของสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

ความรุนแรงของการบาดเจ็บ

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคน หรือสิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนที่ 6 วิธีการปฏิบัติ

เหตุการณ์ทีเกิดขึ้นก่อนวิธีการ ปฏิบัติ ควรจะบอกให้มีการกดสัญญาณเตือนภัย เส้นทางที่ใช้ในการหนีภัย และการนับจำนวนพนักงาน และผู้มาติดต่อ

 

ส่วนที่ 7 อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติฉุกเฉิน

จัดทำรายการอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มี พร้อมทั้งระบุสถานที่จัดเก็บทำรายการเฉพาะอุปกรณ์ที่มีอยู่เท่านั้นและมั่น ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่องมือมีความเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ที่ใช้ในเหตุฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด ควรจัดทำรายการสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภายนอก องค์กร และเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ของแหล่งสนับสนุนไว้ใน ส่วนที่

 

ส่วนที่ 8 การทดสอบแผน

กำหนดบุคคลและขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในแผนการอาจไม่เป็นไปตามที่วางไว้ การทดสอบขั้นตอนโดยการจำลองกรณีฉุกเฉินขึ้น และทำการทดสอบการประเมินผลของแต่ละส่วน จะช่วยในการประเมินหลังจากการทดสอบหรือ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดจริง องค์กรควรจะกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ และแบบฟอร์มการบันทึกและการวัดผลประเมินผล

 

   

ส่วนที่ 9 การพัฒนาแผน และการบำรุงรักษา

แผน ฉุกเฉินของโรงงานต้องจัดให้มีครอบคลุมทุกส่วนในโรงงาน การจัดทำแผนต้องมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนต้องทำการทบทวนแผนฉุกเฉินทุกๆ หกเดือนเพื่อประสิทธิภาพของพนักงาน

 

ส่วนที่ 10 เอกสารแสดงรายละเอียดของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

บาง โรงงานอาจมีการจัดเก็บสารเคมีไว้หลายชนิด ดังนั้นควรจัดทำรายการวัตถุอันตรายที่เก็บไว้ และที่นำมาใช้งานในโรงงาน และจะต้องแนบไว้กับแผนฉุกเฉินด้วย 

 

ส่วนที่ 11 แผนผังโรงงาน และแผนที่แสดงบริเวณโรงงาน

แผนผังโรงงาน และแผนที่แสดงบริเวณโรงงานต้องประกอบไปด้ว

ส่วนที่ 12 การอบรมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

พนักงาน จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องแผนฉุก เฉินและได้รับการแจกสำเนาฉบับล่าสุดของทีมฉุกเฉินที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการใน ภาวะฉุกเฉินต้องผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ การอบรมต้องทำการบันทึก และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องทำการสอบพร้อมกับการบันทึกผลการสอบ ยกตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ที่ผ่านการอบรมต้องได้รับการ สภาพร่างกาย โดยผลการทดสอบจากบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นจึงจะเป็นที่ยอมรับ 

  


 
   

 

 

 

 


ร่วมงานกับเรา | คำถาม-คำตอบ | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์


ลิขสิทธิ์ © 2556. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด.

319 หมู่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร.(66) 053-700889-91,053-701294-5 แฟ็กซ์.(66) 053-701519