Get Adobe Flash player

ส่งเสริมการนำ 5ส มาใช้ในสถานประกอบการ 2550

                                5ส  คือ  การจัดระเบียบในที่ทำงานหรือสถานประกอบการ  เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัย  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต   ซึ่ง 5ส ประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ  5  ประการ  คือ

                                1.  ส สะสาง  คือ  การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น  และขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป   โดยการปฏิบัติ  ส สะสาง ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้กำหนดว่าสิ่งของที่ใช้ในงานประจำวันนั้น  ของสิ่งใด  จำเป็น  ของสิ่งใดไม่จำเป็น 

                                2.  ส สะดวก  คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ  ในสถานทำงานอย่างเป็นระบบ    เพื่อประสิทธิภาพ  คุณภาพ  และความปลอดภัยในการทำงาน  ซึ่ง ส สะดวกถือเป็น ส ที่สำคัญข้อหนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรรม 5ส โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่            สิ่งของให้เป็นระบบระเบียบ การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์สี  การทำป้ายชี้บ่ง  การทาสีตีเส้นบริเวณพื้น          เพื่อแบ่งแยกพื้นที่จัดวางอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ รวมทั้งการจัดวางสิ่งของระหว่างกระบวนการผลิต

                                3.  ส  สะอาด  คือ  การทำความสะอาด  (ปัด  กวาด  เช็ด  ถู)  และตรวจสอบเครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงาน    ซึ่ง ส สะอาด เป็น ส  ที่คนส่วนใหญ่มักคิดถึงเวลากล่าวถึง 5ส  และทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการทำ 5ส  คือ การทำความสะอาด  แต่ที่ถูกต้องแล้ว  สะอาดในความหมายของ 5ส  ไม่ใช่แค่เพียงแต่การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบด้วย 

                                4. ส สุขลักษณะ   คือ การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ  3ส  แรกที่ดีไว้  และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น  ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้จะต้องเริ่มจากการมีมาตรฐานการปฏิบัติ 5ส  ที่มีแบบแผนชัดเจน จากนั้นก็พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานจะต้องทำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพราะหากกำหนดมาตรฐาน             ไม่เหมาะสมแล้ว   จะทำให้สมาชิกในพื้นที่เกิดการต่อต้านและไม่ปฏิบัติตามในที่สุด

                                5.  ส สร้างนิสัย  คือ การปฏิบัติตามมาตรฐาน  5ส  และระเบียบ  กฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ  จนกลายเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติ   ซึ่ง ส  ตัวที่ 5 นี้   เป็นสิ่งที่ทุก ๆ  องค์กรต้องการไปให้ถึง  แต่การที่จะไปถึงขั้นนี้ไใด้เป็นสิ่งที่ยาก  และต้องอาศัยความพยามยามอย่างต่อเนื่อง   หากองค์กรใดสามารถทำให้พนักงานอยู่ในขั้นสร้างนิสัยได้แล้ว   ถือว่าองค์กรนั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม  5 ส  และทำให้กิจกรรม 5ส  ยั่งยืนตลอดไป

                                สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่  5ส จัดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ในการ   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานประกอบการได้ เนื่องจาก 5ส เป็น       กิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยุ่งยาก  มีระบบการดำเนินงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป ใช้งบประมาณต่ำ และสามารถเห็นผลจากการดำเนินกิจกรรม 5ส ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตในการทำเหมืองได้ด้วย  สิ่งสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส  คือ ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีความตั้งใจจริง เอาใจใส่และติดตามกำกับดูแลการทำกิจกรรม 5ส อย่างจริงจัง  รวมทั้งมีการกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่อง 5ส ตลอดเวลา ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการเหมืองแร่สามารถดำเนิน        กิจกรรม 5ส ได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของท่าน  โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้การพัฒนาเหมืองแร่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน     ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ เมื่อทำกิจกรรม 5ส ซึ่งเป็นระบบการจัดการเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถพัฒนาไปสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลอื่นๆ       ได้โดยไม่ยากต่อไป 


ร่วมงานกับเรา | คำถาม-คำตอบ | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์


ลิขสิทธิ์ © 2556. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด.

319 หมู่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร.(66) 053-700889-91,053-701294-5 แฟ็กซ์.(66) 053-701519