Get Adobe Flash player

รางวัลและมาตราฐานการดำเนินงาน

Awards2555 ISO เนื่องด้วย บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการในทุกขั้นตอน โดยการนำกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่รับทราบ และถือปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสารธารณะภายใต้เจตจำนงดังต่อไปนี้Read more

 

Awards2555-1-vert  บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับเหมืองหิน โรงโม่บด ย่อยหิน เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสเคารพต่อกฏหมาย แนวปฏิบัติสากล และหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยการนำเอาทรัพยากรหินปูน มาใช้ประโยชน์ อย่างรู้คุณค่า ควบคุมกระบวนผลิตและการทำเหมือง ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและจะเป็นองค์กรที่มีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2555

 

รางวัลสถานประกอบการที่ส่งเสริม 5ส ปี 2550   การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้ยั่งยืนมีความจำเป็นต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการทำเหมือง   เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและลดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ  มาใช้  ซึ่ง 5ส  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย   และมีการนำมาใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการเหมืองแร่ให้เกิดบรรยากาศที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน  ลดความสูญเสียที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น  และ      เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี Read more

awards2551logistic-vert

          มาตรฐานโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 

 - การกำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ

 - การวางแผนและความสามารถด้านโลจิสติกส์

 - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์

 - ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ

      ผู้ประกอบการที่รับมอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งการประกอบการที่ได้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวและมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้ง การพัฒนาความเป็นเลิศของงานด้านโลจิสติกส์ในการประกอบการ โดยมุ่งหวังบริหารจัดการให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันได้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


ร่วมงานกับเรา | คำถาม-คำตอบ | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์


ลิขสิทธิ์ © 2556. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด.

319 หมู่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร.(66) 053-700889-91,053-701294-5 แฟ็กซ์.(66) 053-701519